Játékszabályzat

„20 ÉVES A DACHS” – KVÍZ Nyereményjáték szabályzat

A DACHS Hungary Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. cégjegyzékszám: 01-09-176649) továbbiakban: Szervező)

20 ÉVES A DACHS” – KVÍZ címmel nyereményjátékot (továbbiakban: “Nyereményjáték vagy Játék”) szervez.

A Nyereményjáték az alábbi felületeken kerül meghirdetésre:

DACHS Facebook oldalán: https://www.facebook.com/DACHSComputing/  illetve a Frissdiplomás Mikuláscsomagjában lévő könyvjelzőn.

A Játékban való részvétel jelen hivatalos Nyereményjáték szabályzat automatikus elfogadását jelenti. 

1. A Nyereményjáték leírása

A Nyereményjáték lebonyolítására online kerül sor a DACHS honlapján.

Az online Nyereményjáték 2018. december 3.-án 8:00 órakor indul és 2018. december 9-én 23:59 órakor zárul le.

Az online Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos ezen időtartam alatt hibátlanul töltse ki a DACHS Kvízt.

Minden Játékos egy alkalommal jogosult a Játékban részt venni. Ha a Szervező megbizonyosodik arról, hogy egy Játékos több nevezéssel vesz részt, akkor a sorsolás szempontjából csak egyszer lesz figyelembe véve.

2. Nyeremény

A kisorsolt nyertes egy darab 20.000 Ft-os DECATHLON vásárlási utalványt nyer, mely 2020. december 7-ig használható fel. A nyeremény készpénzre nem váltható.

3. Játékban részt vevő személyek

A Játékban bármely valós e-mail címmel rendelkező természetes személy részt vehet, aki elmúlt 18 éves.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező és a kapcsolt vállalkozás tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai, valamint ezen személyek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pont).

4. Sorsolás és eredményhirdetés, a nyertes értesítése és a nyeremény átvétele

A nyertes az online felületen játszó és a KVÍZ-t hibátlanul kitöltő játékosok közül kerül kisorsolásra, melyre 2018. december 10-én 10:00-kor a DACHS Graphisoft Parkban lévő irodájában (1031 Budapest, Záhony utca 7) kézi sorsolással kerül sor, majd három munkanapon belül a nyertes nevét a DACHS Facebook oldalán is közzétesszük.

A nyereményt a nyertes személyesen, személyi azonosságának igazolásával veheti át a Szervezőtől. A Szervező a nyertest az általa megadott e-mail címen értesíti a sorsolás időpontját követő 5 munkanapon belül a nyeremény átvételével kapcsolatban.

A nyereményt a nyertes a DACHS budapesti vagy miskolci irodájában veheti át személyazonosságának igazolása mellett a Szervezővel előzetesen leegyeztetett időpontban.

A nyertes a sorsolást követő 90 (kilencven) naptári napon belül jogosult a nyeremény átvételére. A határidő jogvesztő.

5. Egyéb rendelkezések

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot – akár a Játék időtartama alatt is – előzetes bejelentés és indokolás nélkül módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse, melyről közleményt jelentet meg az 1. pont szerinti felületen.

A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően és körültekintően tájékozódjanak.

A nyertes tudomásul veszi, hogy a Szervező a nyertesről és a nyereményről készült fotót kiteheti a DACHS Facebook oldalán.

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a Játékban való részvételből erednek, kivéve, ha ezek a Szervezőnek felróható súlyos gondatlanság vagy szándékosság következményei. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy a jelen Játékszabályzatban rögzített lényeges kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért felel.

A Szervező nem vonható felelősségre a Játékosok által a jelen Játékszabályzat rendelkezéseinek megszegéséből adódó következmények miatt, így különösen a Játékosok által valótlan adatok megadásával összefüggésbe hozható, a Játékos által elfogadott szabályok stb. megsértésével összefüggő események miatt.

A Játékos téves adatszolgáltatásából adódó következmények miatt a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli, így nem vállal felelősséget arra az esetre sem, ha nem sikerül elérnie egy nyertest annak nevében, e-mail vagy postai címében lévő elírás, hiányosság miatt.

6. Adatkezelés

A Játékban résztvevő személyek a Játékhoz kapcsolódó adatkezelésről a  http://www.dachs.hu oldalon található adatkezelési tájékoztatóból kaphatnak részletes felvilágosítást.

 

 

Budapest, 2018. november 28.