Adatkezelés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÁS – KVÍZ

 

A DACHS Hungary Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., cégjegyzékszám: 01-09-176649) mint adatkezelő az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tényekről – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) rendelkezéseire figyelemmel – az alábbi előzetes tájékoztatást adja.

Az Ön személyes adatait (nevét és elérhetőségét, születési idejét valamint az Ön által a kérdésekre adott válaszokat) az Ön kifejezett hozzájárulása esetén abból a célból kezeljük, hogy a DACHS-KVÍZ online történő kitöltését követően helyes megoldás esetén az Ön részvételét biztosítsuk a sorsolásban, amelynek eredményéről az adatok felhasználásával tájékoztatjuk.

Az adatkezelő a DACHS Hungary Kft. Adatvédelmi ügyekben a dachs.hr@www.dachs.ch címre írhat emailben megkeresést.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az adatok törlési határideje a sorsolás megtörténtétől és az eredményről való jegyzőkönyv felvételétől számított 30 nap. A 30 napos törlési határidőt az indokolja, hogy a kapcsolatfelvétel sikertelensége esetén egy alkalommal újabb kísérletet teszünk az Ön megkeresésére, valamint az, hogy a kiértékelés kapcsán ezen a határidőn belül nyújtható be döntéssel kapcsolatos kifogás, az emberi beavatkozás iránti igény, illetőleg az álláspont kifejtése.

Az adatkezelés önkéntes, de amennyiben Ön nem járul hozzá adatainak kezeléséhez, úgy – bár természetesen a DACHS-KVÍZ játékban részt vehet – nem tudjuk Önnek biztosítani az eredmény kiértékelését és a sorsolásban történő részvételt.

Önnek az Általános Adatvédelmi Rendelet jogokat biztosít személyes adataival kapcsolatban: ezek alapján hozzáférést kérhet személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását, illetve automatizált adatkezelés esetén kérheti, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat a DACHS Hungary Kft. tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön számára átadja. Ön a személyes adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja; ez nem érinti a visszavont hozzájárulás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az adatokhoz kizárólag a DACHS Hungary Kft. adatkezelésre jogosult alkalmazottai férnek hozzá, további címzetteknek az adatokat nem továbbítjuk. Az adatokat harmadik országba nem továbbítjuk, automatizált döntéshozatalt, illetőleg profilalkotást nem végzünk.

Ön vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.  A NAIH elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu.  Jogainak vélt megsértése esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.